Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Najem powierzchni na prowadzenie bufetu w LO


 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Żwirki Wigury 17 32-050 Skawina  

O G Ł A S Z A zapytanie ofertowe na  najem powierzchni pod prowadzenie Bufetu Szkolnego  w budynku szkoły.

 Przedmiotem zapytania ofertowego jest najem powierzchni pod Bufet Szkolny i prowadzenie Bufetu w budynku szkoły Liceum.

 Oferta dotyczy najmu wyodrębnionej powierzchni 8 m2 wpomieszczeniu szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w formie Bufetu Szkolnego.Pomieszczenie ogrzewane, z dostępem do wody

 Kryteria wyboru oferty: oferowana stawka czynszu netto (pkt 5)-50%, charakterystyka działalności bufetowej (pkt 4)-50%.

 Stawka czynszu nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej i kosztów gospodarowania odpadami. Kwota czynszu będzie  podlegać corocznej waloryzacji o urzędowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim 

 

Okres wynajmu – od dnia zawarcia umowy do max. 36 miesięcy

 

Ważna oferta musi zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres Oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 
3) datę sporządzenia oferty,
4) charakterystyka planowanej działalności bufetowej –m.in. proponowany asortyment, godziny otwarcia bufetu, atrakcyjność oferty dla uczniów, 
5) oferowaną wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za najem powierzchni,
6) oferowane w bufecie produkty spożywcze muszą spełniać wymogi  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIAz dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154), 
7) Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 

Oferty należy składać w podpisanej imieniem i nazwiskiemlub nazwą Oferenta, zamkniętej kopercie z adnotacją: „Ofertana najem powierzchni pod Bufet szkolny w budynku liceum w Skawinie" w siedzibie Organizatora przetargu: 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury 17 /sekretariat/ lub przesłać ofertę na powyższy adres w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2022r, do godz. 15:00.

 

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 14 stycznia 2022r. o godz. 13:00 w gabinecie dyrektora Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Żwirki Wigury 17 32-050 Skawina. 

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert przy uzyskaniu przez Oferentów  takiej samej liczby punktów wagowych.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretarz szkoły tel . 122763577