Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Duplikaty świadectw

WNIOSEK O DUPLIKAT 

I. Podstawa prawna.

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z  późn.  zm.).

Duplikaty, o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania znajdującej się w archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie. 

II. Wymagane dokumenty.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty oryginału świadectwa. W celu wystawienia duplikatu – należy złożyć:

1.     Wniosek o wydanie duplikatu

2.     Kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.

III. Opłata.

Opłata   za    sporządzenie duplikatu   wynosi 26  zł   za   każdy   dokument, zgodnie  z ustawą  o opłacie skarbowej z  dnia 12  października  2016 r.  (Dz.U. 2019 r.,  poz. 1000  z  późn.  zm.).    Należność   wnosi   się  na  konto Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie 37 1560 0013 2903 2819 7438 0002

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty wymienione  w  pkt II  należy  złożyć  osobiście  lub przesłać drogą pocztową  pod  adres: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina.

V. Termin i sposób załatwienia.

1.     Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wszystkie wymagane w nim informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu archiwum Liceum, wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy .

2.     Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału.

3.     Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

4.     Duplikat zawiera:

·         na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,

·         dane zgodnie z dokumentacją przebiegu nauczania,

·         nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

·         datę wystawienia duplikatu,

·         podpis dyrektora Liceum,

·         pieczęć urzędową.

5.     Jeżeli nie została przedłożona dokumentacja zgodnie z pkt II wnioskodawca zostaje zobowiązany telefonicznie lub pisemnie do uzupełnienia wniosku.

6.     Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Liceum  nie posiada stosownej dokumentacji przebiegu nauczania, pisemnie odmawia się wydania duplikatu.

VI. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające upoważnienie w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina