Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym  2023/2024 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie:

Przewodnicząca: Pani Agnieszka Hankus

Zastępca Przewodniczącej : Pani Marta Karaś

Skarbnik: Pani Agnieszka Zuch
Sekretarz: Pani Monika Szuman
Członkowie: Pan Tomasz Płonka, Pan Bartłomiej Dreher
Komisja Rewizyjna : Pani Stefania Adamus, Pani Marta Wawro

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,   

Rada Rodziców jest organem Szkoły działającym w pełnej współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym, w oparciu o stosowne przepisy prawa (Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców – opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ) oraz Regulamin Rady Rodziców i Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Skawinie.

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich oddziałów. Rada kierowana jest przez Prezydium, które wybierane jest spośród delegatów klas, w trakcie corocznego Walnego Zebrania Rady. Rada Rodziców działa od momentu wyboru jej składu na dany rok szkolny, do czasu wyboru Rady Rodziców w nowym składzie na kolejny rok szkolny. Aktywność Rady Rodziców skupia się na działaniach wspierających Uczniów oraz działalność Szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców, należy przede wszystkim:

·       uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

·       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

·       opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

·       występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły

·       gromadzenie w celach wspierania działalności statutowej Szkoły dobrowolnych składek Rodziców oraz zarządzanie funduszem Rady.

Działalność Rady Rodziców i wykorzystanie środków z Funduszu Rady Rodziców zaplanowane na rok szkolny 2023/2024

·       ufundowanie nagród dla wyróżnionych Uczniów, ze wszystkich oddziałów, osiągających wysokie wyniki w nauce;

·       dofinansowanie wycieczek i wyjazdów Uczniów, również tych w trudnej sytuacji materialnej;

·       pomaganie w rozwijaniu pasji, uzdolnień i zainteresowań Uczniów, poprzez dofinansowanie działalności kół
        zainteresowań;

·       sponsorowanie nagród dla zwycięzców w konkursach z okazji święta Szkoły

·       podejmowanie innych inicjatywy na rzecz Uczniów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich Rodziców, którym bliska jest działalność społeczna i szeroko rozumiane dobro naszego Liceum. Dzięki Państwa wsparciu Rada Rodziców ma możliwość realizowania swoich statutowych zadań. Pragniemy przypomnieć, że działalność Rady należy oddzielić od planu finansowego Szkoły. Rada nie wyposaża Szkoły, pracuje na rzecz uczniów w formie wolontariatu. Państwa składki zawsze trafiają do Uczniów!

Prosimy pamiętać, że jesteśmy reprezentantami wszystkich Rodziców i działamy na ich rzecz. Chcemy poinformować,
że z przyjemnością przyjmiemy od Państwa wszelkie sugestie i propozycje działań, a także będziemy Państwa głosem w przypadku pojawiających się problemów. Jesteśmy przekonani, że razem możemy zdziałać więcej i rozwiązać każdy problem.

Prosimy o otwartość i zaangażowanie!

Wszelkie wiadomości przyjmujemy za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Jednocześnie prosimy Państwa o wsparcie finansowe, abyśmy mogli zrealizować założone, powyżej wskazane cele.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na rzecz działalności Rady Rodziców w kwocie 50 zł na semestr.

Wpłaty w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane będą w następujących formach:

Ø  przelewem na konto Rady Rodziców (w tytule przelewu prosimy podać  imię i nazwisko Ucznia oraz klasę)

Numer konta Rady Rodziców:

83 86000002 0000 0000 3577 0001

Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie

Ø  gotówką w Sekretariacie Szkoły lub u Skarbnika klasy podczas spotkań z rodzicami.

Zachęcamy wszystkich Państwa do współpracy!!!

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców,

Agnieszka Hankus