Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Procedura dostępności


Procedura/wniosek o zapewnienie dostępności

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do jednostki powiatu krakowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

 Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności w jednostce powiatu krakowskiego Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie może:

 1.  poinformować o braku dostępności; 

 2.  złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;

 3.  złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług jednostki powiatu krakowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

 1.  dane kontaktowe wnioskodawcy;

 2.  wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

 3.  wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 4.  wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie jest obowiązane zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek można:  przesłać na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie

złożyć w sekretariacie w godzinach od  8.00 do 15.00

przesłać pocztą elektroniczną  na adres sekretariat@loskawina.pl

 Wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Liceum w uzgodnieniu z Koordynatorem Dostępności Powiatu Krakowskiego.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy jednostka powiatu krakowskiego tj. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie nie zapewniło wnioskodawcy dostępności:

 1.  w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo

 2.  w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo

 3.  z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności – wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie lub ich elementów może:

 1.  poinformować o braku dostępności; 

 2.  złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej; 

 3.  złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1.  dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

 2.  wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie, które mają być dostępne cyfrowo; 

 3.  wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

 4.  wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

przesłać na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie Ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina

złożyć w sekretariacie/dzienniku podawczym  w godzinach od  8  do 15;

przesłać pocztą elektroniczną na adres  sekretariat@loskawina.pl

Żądania rozpatrywane są przez kierującego Dyrektora Liceum w uzgodnieniu z Koordynatorem Dostępności Powiatu Krakowskiego.


Tryb odwoławczy

 W przypadku gdy:

 1.  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu, albo

 2.  osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Załącznik
nr 1 Informacja o braku dostępności Pobierz

Załącznik
nr 2 Wniosek o zapewnienie dostępności Pobierz

Załącznik
nr 3 Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności Pobierz


Klauzula Informacyjna – RODO

1. Dane osobowe w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Liceum z siedzibą w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17, tel. 12-276-35-77, adres e-mail: sekretariat@loskawina.pl

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się wysyłając informację na adres e-mail walmarbhp@onet.eu

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia wniosków o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie będą przechowywane w Archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla danej grupy archiwalnej zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


7. W przypadkach określonych przepisami prawa osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione uprawnienia:

 •  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 •  prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 •  prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

 •  prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych

 •  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, w tym przepisów RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 4.

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

WNIOSEK Z ŻĄDANIEM O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

INFORMACJA O BRAKU DOSTĘPNOŚCI