Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Szkolna Rada Uczniowska


PRZEWODNICZĄCY:
JAKUB LEMPART 3C

ZASTĘPCY:
Amelia Giemzik 


Opiekunem samorządu jest pani profesor Małgorzata Morawa
 
PLAN DZIAŁALNOSCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Rok szkolny 2021/2022
 
Grudzień
- Pomoc przy szkolnym konkursie kolęd,
Styczeń
- "Wielki Dzień Kultury" (np. europejskiej, arabskiej, chińskiej, latynoamerykańskiej)
Luty
- Poczta walentynkowa,
Marzec
- Pierwszy Dzień Wiosny - ,,Zielony Dzień",
- Konkurs talentow szkolnych,
Kwiecień
 - Szkolny konkurs fotograficzny,
- Pomoc w organizacji dnia otwartego dla gimnazjalistów,
Maj
 - 2 dni tematyczne (w ciągu tego miesiąca)
Czerwiec
- Święto szkoły: Dzień Patrona Szkoły, piknik szkolny - pomoc,
- Zakończenie roku.


REGULAMIN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ


 § 1
 
Wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego tworzą samorząd uczniowski.

 § 2

Samorząd uczniowski LO uchwala regulamin samorządu oraz przedstawia dyrektorowi LO wnioski i opinie w sprawie przyznania uczniom LO stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 § 3

Samorząd uczniowski wyraża opinię w następujących sprawach: Skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły, Obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów oraz wzoru tego stroju, Nadania imienia szkole, Programu wychowawczego szkoły.      
                                                                             
§ 4
Organami władzy samorządu uczniowskiego są: walne zebranie uczniów LO, konferencja przewodniczących samorządów klasowych, Szkolna Rada Uczniowska.
 
§ 5

Reprezentacją samorządu uczniowskiego jest Szkolna Rada Uczniowska.
 
§ 6
 
Do zadań walnego zebrania uczniów LO należy wybór przewodniczącego SRU oraz powołanie Rzecznika Praw Ucznia. Do zadań konferencji przewodniczących samorządów klasowych należy: wyrażanie opinii w sprawie wyborów zastępców i członków SRU, głosowanie nad votum nieufności wobec przewodniczącego SRU, uczestnictwo w comiesięcznych zebraniach z SRU, w przypadku niezgłoszenia się kandydatów na przewodniczącego SRU, przewodniczący klas I-II wspólnie sprawują zarząd komisaryczny nad pracą samorządu uczniowskiego, we współpracy z opiekunem SRU, do czasu wyłonienia przewodniczącego SRU. Do zadań SRU należy: reprezentowanie postulatów i poglądów młodzieży na forum szkolnym i pozaszkolnym; współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zakresie i formie określonej przez Statut Szkoły; koordynacja życia szkoły w zakresie kultury, sportu, rozrywki; współpraca z samorządami klasowymi; współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia; opieka nad radiowęzłem; opieka nad pocztem sztandarowym; udział w konferencjach Rady Pedagogicznej w sytuacjach przewidzianych w Statucie LO; przedstawianie opinii w sprawach Szkoły, a w szczególności na temat realizacji podstawowych praw uczniowskich.

§ 7
 
W skład SRU wchodzą: przewodniczący; dwóch zastępców przewodniczącego; członkowie sekcji SRU.

§ 8
 
Do zadań przewodniczącego SRU należy:
reprezentowanie SRU podczas uroczystości szkolnych;
powoływanie zastępców i członków sekcji (w ciągu tygodnia po wyborach);
rozdzielanie zadań pomiędzy członków SRU i kontrolowanie ich wykonania;
nadzór nad budżetem SRU.
Do zadań zastępców przewodniczącego należy pełnienie funkcji przewodniczącego w razie jego nieobecności.
Do zadań członków sekcji SRU należy realizowanie celów wyznaczonych przez przewodniczącego.
 
§ 9
1.    Tryb powoływania SRU:
Przewodniczącego SRU wyłania walne zebranie uczniów LO w drodze bezpośrednich, tajnych i powszechnych wyborów.
Podczas zebrania walnego dotychczasowy przewodniczący SRU przedstawia programy kandydatów, którzy mają obowiązek odpowiedzieć na pytania z sali.
Wybory przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą, w skład której wchodzą opiekun samorządu oraz ustępujący przewodniczący i wskazany przez niego członek ustępującej SRU,  w pierwszym tygodniu października, na jednoroczną kadencję.
W wyborach czynny udział mogą brać uczniowie klas I-III, bierny uczniowie klas II Liceum Ogólnokształcącego.
Kandydat na stanowisko przewodniczącego musi w wyznaczonym przez Komisję terminie przedłożyć program wyborczy zaakceptowany przez własną klasę oraz rekomendację wychowawcy.
Kandydat, którego program zostanie zaaprobowany przez Komisję, może rozpocząć kampanię wyborczą.
2.     Przewodniczący obejmuje swą funkcję z chwilą ogłoszenia wyników wyborów.
3.     Zastępcy przewodniczącego powoływani są przez przewodniczącego spośród kontrkandydatów, jeśli zaś
        nie ma możliwości współpracy, to spośród społeczności uczniowskiej ( po uzyskaniu rekomendacji  
        wychowawcy).
Członkowie sekcji powoływani są przez przewodniczącego na podstawie kryterium predyspozycji i
        kompetencji w zakresie prac danej sekcji, spośród społeczności uczniowskiej.
Zastępcy i członkowie muszą uzyskać poparcie na konferencji przewodniczących samorządów klasowych,    
       zorganizowanej nie później niż w tydzień po wyborach.
 
§ 10
 
1.    Tryb odwoływania SRU:
przewodniczący zostaje odwołany, jeśli na konferencji przewodniczących samorządów klasowych zostanie przegłosowane zwykłą większością głosów, przy min. 80% frekwencji, votum nieufności wobec niego, podpisane przez min. 50 uczniów. Votum nieufności zostaje zgłoszone automatycznie jeśli w ciągu 2 tygodni od wyborów nowa SRU nie przedstawi planu pracy.  Przewodniczący może być również odwołany decyzją Rady Pedagogicznej w przypadku złego wywiązywania się z obowiązków lub rażącego naruszenia  Statutu Szkoły.
zastępcy  - na wniosek przewodniczącego  SRU;
członkowie sekcji – na wniosek przewodniczącego SRU.
2.     Wszystkim członkom SRU przysługuje prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska.
3.     W przypadku rezygnacji przewodniczącego SRU Komisja Wyborcza ma obowiązek przeprowadzić w ciągu
        dwóch tygodni nowe wybory.
 
 
§ 11
 
1.     Wspólne zebrania SRU i przewodniczących samorządów klasowych zwołuje przewodniczący SRU co
         najmniej raz w miesiącu.
2.     W zebraniach tych ma prawo uczestniczyć każdy uczeń, natomiast obecność przewodniczących
        samorządów klasowych  lub ich zastępców jest obowiązkowa.
 
 
§ 12
 
Opiekę nad SRU sprawuje nauczyciel zwany opiekunem SRU.
Opiekun SRU wybierany jest przez samorząd uczniowski na dwuletnią kadencję spośród wszystkich nauczycieli szkoły.
Na wniosek konferencji samorządów klasowych dokonuje się zmiana opiekuna w trakcie kadencji.
 
 
§ 13
 
SRU czuwa nad przebiegiem losowania ‘Szczęśliwego Numerka’, który jest szczególnym przywilejem każdego ucznia szkoły. ‘
Szczęśliwy numerek jest losowany codziennie spośród losów, których ilość odpowiada liczbie uczniów w najliczniejszej klasie w danym roku szkolnym.
Numery są umieszczone na losach, przygotowywanych przez SRU, które znajdują się na dyżurce u pani woźnej. Losowania dokonuje nauczyciel dyżurujący na parterze. Losowane są numery, które nie zostały dotychczasowo wykorzystane, aż do zakończenia pełnej tury (wykorzystania wszystkich numerów). Losy wykorzystane w danej turze są odkładane, aż do zakończenia danej tury. Wylosowany numer zostaje podany do wiadomości uczniów i nauczycieli poprzez powieszenie na tablicy informacyjnej na parterze.
Obowiązkiem ucznia jest zgłosić nauczycielowi chęć skorzystania z przywileju ‘szczęśliwego numerka’ przed rozpoczęciem lekcji w formie ustalonej przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
Uczeń, którego numer został wylosowany w danym dniu jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek. Zwolnienie nie obejmuje zapowiedzianych prac kontrolnych, zadań domowych, długoterminowych prac, prezentacji oraz wymaganego warsztatu pracy.
Uczeń, który przystąpił do odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki, stracił równocześnie prawo do przywileju.