Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Zapytanie ofertowe na najem powierzchni pod prowadzenie Bufetu Szkolnego w budynku szkoły

Skawina, 24 czerwiec 2022r.
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Żwirki Wigury 17 32-050 Skawina

            O G Ł A S Z A

                zapytanie ofertowe na  najem powierzchni pod prowadzenie Bufetu Szkolnego w budynku szkoły.

 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest najem powierzchni pod Bufet Szkolny  i prowadzenie Bufetu w budynku szkoły Liceum.

 

Oferta dotyczy najmu wyodrębnionej powierzchni 8 m2 w pomieszczeniu szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w formie Bufetu Szkolnego. Pomieszczenie ogrzewane, z dostępem do wody.

 

Kryteria wyboru oferty: oferowana stawka czynszu netto

 

Kwota czynszu będzie  podlegać corocznej waloryzacji o urzędowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

 

Stawka czynszu nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej i kosztów gospodarowania odpadami.

 

Okres wynajmu – od dnia zawarcia umowy do max. 36 miesięcy.

 

Ważna oferta musi zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres Oferenta albo nazwę firmę oraz siedzibę, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      aktualny odpis z właściwego rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

3)      datę sporządzenia oferty,

4)      charakterystyka planowanej działalności bufetowej – m.in.  proponowany asortyment, godziny otwarcia bufetu, atrakcyjność oferty dla uczniów,

5)      oferowaną wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za najem powierzchni,

6)      oferowane w bufecie produkty spożywcze muszą spełniać wymogi  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154),

7)      Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Oferty należy składać w podpisanej imieniem i nazwiskiem lub nazwą Oferenta, zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na najem powierzchni pod Bufet szkolny w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie" w sekretariacie szkoły - Skawina ul. Żwirki i Wigury 17 /sekretariat/ lub przesłać ofertę na adres e mailowy  w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022r. do godz. 13:00.

 
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 20 lipca 2022. o godz. 13:00 w gabinecie dyrektora Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Żwirki Wigury 17 32-050 Skawina.

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert przy zaoferowaniu takiej samej  stawki czynszu.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretarz szkoły tel . 122763577