Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Małopolska Chmura Edukacyjna III rok szkolny 20212022

Zdjęcie do artykułu

Powiat Krakowski,
Al. Juliusza Słowackiego 20, 30 – 037 Kraków, realizuje w roku szkolnym 2020/2021 projekt : „ Małopolska Chmura Edukacyjna III” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWM na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4

Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczennic/uczniów o szczególnych potrzebach uczennic i uczniów w szkołach powiatu krakowskiego.

W ramach projektu młodzież bierze udział w zajęciach w formule on-line oraz kołach naukowych prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych. Zajęcia odbywać się będą w szkołach w pracowniach wyposażonych w sprzęt/ infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie telekonferencji. Uczestnicy projektu będą również
brać udział w zajęciach stacjonarnych na uczelniach. Do realizacji zajęć zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne.

Działania kierowane są do uczennic/uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową z danych przedmiotów.

Tytuł projektu realizowanego w szkole„ Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie III”

Numer projektu:

RPMP.10.01.04-12-0020/21

Wartość projektu: 34 907,06 zł w tym współfinansowanie z UE 29 671,00 zł

W ramach projektu „ Małopolska Chmura Edukacyjna III” w roku szkolnym 2021/2022 realizowane będą następujące formy wsparcia, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie projektu w :

Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie:

1) zajęcia on-line: z języka angielskiego

2) koła naukowe: z języka angielskiego i z geografii

Zajęcia dla młodzieży prowadzone będą przez nauczycieli akademickich z następujących uczelni: Uniwersytet JagiellońskiPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.


Rekrutacja uczennic/uczniów do projektu odbywa się w poszczególnych szkołach realizujących projekt.

Realizatorzy przewidują możliwość   korzystania z projektu przez osoby niepełnosprawne.


Zdjęcie do artykułu