Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Harmonogram spotkań z rodzicami

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW LO SKAWINA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022*

TERMIN GŁÓWNA TEMATYKA

16.09.2021 r. · Procedury bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w LO w Skawinie w związku z sytuacją epidemiczną (Covid-19). · Funkcjonowanie szkoły w tzw. „reżimie” sanitarnym. · Wybrane przepisy prawa oświatowego i Statutu Szkoły · Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym. · Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, sposoby oceniania, warunki i tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana, warunki, sposób i kryteria wystawiania ocen zachowania oraz warunki i tryb ich podwyższania. · Wybór rad klasowych. · Sprawy organizacyjne.

18.11.2021 r. · Sprawy organizacyjne, wychowawcze, dydaktyczne, opiekuńcze. · Wyniki nauczania – wnioski z analizy śródrocznej, wskazanie zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.

13.01.2022 r. · Informacja o cenach śródrocznych. · Sprawy organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze.

24.03.2022 r. · Wyniki nauczania, efekty kształcenia - wskazanie zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.

25.04.2022 r. · Informacja o ocenach przewidywanych końcowych dla maturzystów.

14.06.2022 r. · Informacja o ocenach przewidywanych końcoworocznych.

*zmiany i modyfikacja planu oraz forma spotkań z rodzicami uzależnione będą od sytuacji epidemicznej